Ochrona danych

I Polityka prywatności

Cieszymy się, że odwiedzasz naszą stronę internetową i szanujemy Twoją prywatność. Ochrona i bezpieczeństwo danych są dla nas bardzo ważne podczas korzystania z naszej strony internetowej. Nasza polityka prywatności zawiera informacje o zakresie gromadzenia danych przez RBO oraz o celach, do jakich dane te są wykorzystywane. Chcielibyśmy również poinformować Cię o przysługujących Ci w tym zakresie prawach.

 

a. Rodzaj i cel przetwarzania danych

Kiedy wchodzisz na naszą stronę internetową, tzn. jeśli się nie zarejestrujesz lub nie przekazujesz informacji w inny sposób, automatycznie zbierane są informacje o charakterze ogólnym. Informacje te (pliki dziennika serwera) obejmują na przykład typ przeglądarki, używany system operacyjny, nazwę domeny dostawcy usług internetowych, adres IP użytkownika i tym podobne. Są to wyłącznie informacje, które nie pozwalają na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat Twojej osoby. Są one przetwarzane przede wszystkim w następujących celach:

 • zapewnienie płynnego nawiązania połączenia ze stroną internetową,
 • zapewnienie sprawnego korzystania z naszej strony internetowej,
 • ocenę bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz
 • w innych celach administracyjnych.

 

Nie wykorzystujemy Twoich danych do wyciągania wniosków na Twój temat. Tego rodzaju informacje mogą być przez nas analizowane statystycznie w celu optymalizacji naszej strony internetowej i technologii, która się za nią kryje.

 

b. Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu, jakim jest poprawa stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej.

c. Kategorie danych

 • typ przeglądarki i wersja przeglądarki
 • zastosowany system operacyjny
 • URL odsyłającego
 • nazwa hosta komputera dostępowego
 • godzina zapytania serwerowego.

 

d. Odbiorcy

Odbiorcami danych są pracownicy wewnętrzni i ewentualnie podmioty przetwarzające, które działają jako podmioty przetwarzające w celu obsługi i utrzymania naszej strony internetowej.

 

e. Okresy przechowywania

Dane są usuwane, gdy nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane. Dotyczy to z reguły danych wykorzystywanych do udostępniania strony internetowej po zakończeniu danej sesji.

 

f. Wymóg prawny / umowny

Udostępnienie wyżej wymienionych danych osobowych nie jest wymagane ani prawnie, ani umownie. Jednak bez adresu IP nie można zagwarantować usług i funkcjonalności naszej strony internetowej. Ponadto poszczególne usługi i świadczenia mogą nie być dostępne lub mogą być ograniczone.

 

g. Transfer do krajów trzecich

Przetwarzanie danych nie odbywa się poza granicami Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

II Administrator

RBO Rechnungswesen Beratungs- und Outsourcing GmbH
Anne Kopunovic (właściciel i prezes zarządu)
Unter den Eichen 5
65195 Wiesbaden
Niemcy

 

III Zewnętrzny inspektor ochrony danych

Kanzlei Krüger (kancelaria)
Rechtsanwältin (adwokat) Edith Krüger
Bahnhofstraße 44-46
65185 Wiesbaden
Niemcy

 

IV Bezpieczeństwo danych

Dane osobowe każdej osoby, która pozostaje w stosunku umownym, przedumownym lub innym z naszą firmą, zasługują na szczególną ochronę. Dążymy do utrzymania wysokiego poziomu ochrony danych osobowych. Dlatego też koncentrujemy się na ciągłym rozwoju naszych koncepcji ochrony i bezpieczeństwa danych. Jesteśmy w związku z tym zobowiązani do ochrony Twojej prywatności i traktowania Twoich danych osobowych w sposób poufny. Aby zapobiec manipulacji, utracie lub niewłaściwemu wykorzystaniu przechowywanych u nas Twoich danych, stosujemy szeroko zakrojone techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, które są regularnie sprawdzane i dostosowywane do postępu technologicznego. Obejmują one między innymi stosowanie uznanych procedur szyfrowania (SSL lub TLS). Zwracamy jednak uwagę, że ze względu na strukturę Internetu możliwe jest, że zasady ochrony danych i wyżej wymienione środki bezpieczeństwa nie są przestrzegane przez inne osoby lub instytucje, które nie są w naszym zakresie odpowiedzialności. W szczególności dane ujawnione w sposób niezaszyfrowany – np. za pośrednictwem poczty elektronicznej – mogą zostać odczytane przez osoby trzecie. Nie mamy na to technicznie wpływu. Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę przekazywanych przez siebie danych przed nadużyciami poprzez ich zaszyfrowanie bądź w inny sposób.

 

V Prawa osób, których dane dotyczą

Jeśli dane osobowe są przetwarzane przez Ciebie jako użytkownika, jesteś uważany zgodnie z RODO za osobę, której dane dotyczą. Osobom, których dane dotyczą, przysługują w stosunku do administratora następujące prawa:

 • Prawo dostępu (art. 15 RODO)
 • Prawo do sprostowania lub usunięcia danych osobowych (art. 16, 17 RODO)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
 • Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania (art. 19 RODO)
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
 • Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)
 • Prawo do cofnięcia wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. (art. 7 ust. 3 RODO)
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)

 

VI Prawo dostępu

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do dotyczących jej danych osobowych. Prawo dostępu rozciąga się na wszystkie przetwarzane przez nas dane. Prawo to może być wykonywane łatwo i w regularnych odstępach czasu, tak aby wszystkie osoby, których dane dotyczą, były zawsze świadome przetwarzania ich danych osobowych i mogły sprawdzić jego zgodność z prawem (zob. motyw 63 RODO). Prawo dostępu obejmuje w szczególności następujące informacje:

 • cel przetwarzania danych
 • kategorie danych
 • odbiorcy / kategorie odbiorców, w szczególności odbiorcy z organizacji międzynarodowych lub państw trzecich; jeżeli chodzi o państwo trzecie, osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach w związku z przekazywaniem danych
 • jeżeli jest to możliwe, przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu
 • wszelkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą
 • wszelkie dostępne informacje na temat istnienia zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO
 • istnienie prawa osoby, której dane dotyczą, do:
  • sprostowania lub
  • usunięcia dotyczących go danych osobowych, lub
  • ograniczenia przetwarzania przez administratora, lub
  • sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz
  • odwołania się do organu nadzorczego

Jeżeli osoba, której dotyczą dane, chce skorzystać z prawa dostępu, może w każdej chwili skontaktować się z nami w sposób wskazany na początku niniejszej informacji o polityce prywatności.

 

VII Prawo do sprostowania danych

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać od naszej firmy niezwłocznego skorygowania dotyczących jej nieprawidłowych danych osobowych. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.

Jeżeli osoba, której dotyczą dane, chce skorzystać z prawa dostępu, może w każdej chwili skontaktować się z nami w sposób wskazany na początku niniejszej informacji o polityce prywatności.

 

VIII Prawo do usunięcia danych

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do usunięcia danych i do bycia zapomnianym oraz może zażądać, abyśmy niezwłocznie usunęli dotyczące jej dane osobowe, o ile zachodzi jeden z poniższych powodów i o ile przetwarzanie nie jest konieczne:

 • Dane osobowe były gromadzone lub w inny sposób przetwarzane do celów, dla których nie są już niezbędne.
 • Osoba, której dane dotyczą, odwołuje zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.
 • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

Jeżeli zachodzi jeden z powyższych powodów, a osoba, której dane dotyczą, żąda usunięcia danych osobowych, może w każdej chwili skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych na początku niniejszej informacji o ochronie danych. Administrator niezwłocznie podejmie działania w celu spełnienia żądania usunięcia danych.

 

IX Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli spełniony jest jeden z wyżej wymienionych warunków, a osoba, której dotyczą dane, żąda ograniczenia przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez administratora, może w każdej chwili skontaktować się z administratorem za pomocą danych kontaktowych podanych na początku niniejszej informacji o ochronie danych. Administrator niezwłocznie podejmie działania w celu spełnienia żądania ograniczenie przetwarzania danych.

 

X Prawo do przenoszenia danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi. Ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy art. 20 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W celu skorzystania z prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z nami w każdej chwili za pomocą danych kontaktowych podanych na początku niniejszych informacji o ochronie danych.

 

XI Prawa do sprzeciwu

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

W przypadku wniesienia sprzeciwu administrator nie będzie już przetwarzał danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. Jeżeli administrator przetwarza dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na potrzeby takiego marketingu. Dotyczy to również profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zgłosi administratorowi sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, administrator nie będzie już przetwarzał danych osobowych w tych celach.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które jest prowadzone przez administratora do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, chyba że takie przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych podanych na początku niniejszych informacji o ochronie danych.

 

XII Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli osoba, której dane dotyczą, uważa, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza RODO. Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o statusie i wyniku skargi, w tym o możliwości wniesienia środka ochrony prawnej przed sądem na mocy art. 78 RODO.

Naszym właściwym organem nadzorczym jest:

Pełnomocnik ds. ochrony danych i wolności informacji kraju związkowego Hesja
Gustav-Stresemann-Ring 1
65189 Wiesbaden

 

XIII Nasze prawo do zmiany polityki

Z uwagi na to, że zmiany przepisów prawnych lub zmiany naszych wewnętrznych procesów firmowych mogą powodować konieczność zmiany niniejszej polityki prywatności prosimy o regularne monitorowanie niniejszej polityki prywatności. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do zmiany tej polityki w dowolnym momencie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

 

XIV Podmiot przetwarzający

Jeśli w ramach przetwarzania danych udostępniamy je innym osobom i przedsiębiorstwom (podmiotom realizującym zlecenia, współodpowiedzialnym lub osobom trzecim), przekazujemy je im lub w inny sposób udostępniamy, to dzieje się to wyłącznie na podstawie zezwolenia prawnego (np. jeśli przekazanie danych osobom trzecim, np. dostawcom usług płatniczych, jest konieczne w celu realizacji umowy), zgody użytkowników, obowiązku prawnego lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów (np. w przypadku korzystania z usług pośredników, hostingów itp.) Jeśli ujawniamy lub przekazujemy dane innym przedsiębiorstwom z naszej grupy lub w inny sposób udzielamy im dostępu, odbywa się to przede wszystkim w celach administracyjnych jako uzasadniony interes i na podstawie zgodnej z wymogami prawnymi.

Operator niniejszej strony internetowej zlecił przetwarzanie danych następującym organizacjom, firmom lub osobom:

Podmiot przetwarzający w obrębie UE / EOG:

 

ALL-INKL.COM – Neue Medien Münnich
Właściciel: René Münnich
Hauptstraße 68 | D-02742 Friedersdorf

 

XV Wykorzystanie plików cookie

 

a. Rodzaj i cel przetwarzania danych

Podobnie jak wiele innych stron internetowych również my używamy tzw. plików „cookie”.

Cookies to proste pliki, które przechowują informacje o naszej stronie internetowej i korzystaniu z niej przez użytkownika. Te małe pliki są opcjonalnie tworzone automatycznie przez Twoją przeglądarkę podczas korzystania z naszej strony internetowej i są przechowywane lokalnie na Twoim urządzeniu końcowym. Nie oznacza to, że posiadamy bezpośrednią wiedzę na temat Twojej tożsamości. Stosowanie plików cookies służy temu, aby korzystanie z naszej oferty było dla Ciebie wygodniejsze.

W związku z tym rozróżniamy plikami cookie na niezbędne i zbędne z technicznego punktu widzenia:

 

Pliki cookie niezbędne z technicznego punktu widzenia („First Party Cookies”)

są wymagane do funkcjonowania strony internetowej i są niezbędne do poruszania się po niej oraz korzystania z jej funkcji. Te pliki cookie nie są trwale zapisywane na komputerze lub urządzeniu użytkownika i są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Są to tzw. pliki cookie sesyjne.

Używamy następujących niezbędnych z technicznego punktu widzenia plików cookie:

Pliki cookie, okres przechowywania, cel

Okres przechowywania: 1 minuta     Cel: analiza / statystyka

Te pliki cookie pozwalają nam liczyć odwiedzających i źródła ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny. Pomagają nam one określić, które strony są najczęściej i najrzadziej odwiedzane oraz w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie.

 

Pliki cookie zbędne z technicznego punktu widzenia to natomiast głównie funkcjonalne pliki cookie, wydajnościowe pliki cookie oraz pliki cookie związane z marketingiem i stronami trzecimi, które umożliwiają na przykład rejestrowanie i zliczanie liczby odwiedzających i źródeł ruchu w celu pomiaru i poprawy wydajności strony internetowej. Są one również wykorzystywane do ustalenia, czy na niektórych stronach występują problemy lub błędy, które strony są najbardziej popularne oraz w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie.

 

 • Funkcjonalne pliki cookie
  Funkcjonalne pliki cookie służą do przechowywania informacji takich jak nazwa użytkownika lub wybór języka oraz do zapewnienia lepszych i spersonalizowanych funkcji osobom odwiedzającym stronę internetową w oparciu o te informacje.
 • Wydajnościowe pliki cookie
  Wydajnościowe pliki cookie są wykorzystywane do śledzenia wizyt i indywidualnych działań na stronach internetowych. Są one wykorzystywane do statystycznego zapisu i oceny korzystania z witryn internetowych.
 • Pliki cookie związane z marketingiem i stronami trzecimi
  Te pliki cookie pochodzą między innymi od zewnętrznych firm reklamowych i są wykorzystywane do zbierania informacji o stronach internetowych odwiedzanych przez użytkownika, na przykład w celu stworzenia reklamy skierowanej do użytkownika.

Używamy następujących zbędnych plików cookie:

_gid    Okres przechowywania: 24 godziny       Cel: analiza / statystyka

_ga     Okres przechowywania: 26 miesięcy        Cel: analiza / statystyka

 

b. Podstawa prawna przetwarzania danych

Wykorzystanie niezbędnych z technicznego punktu widzenia plików cookie („first party cookies”) jest możliwe bez zgody osoby odwiedzającej stronę internetową i jest uwarunkowane uzasadnionym interesem w zakresie ekonomicznego funkcjonowania i optymalizacji naszej strony internetowej i usług) w rozumieniu art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Wykorzystanie plików cookie, które nie są niezbędne, takich jak funkcjonalne pliki cookie, wydajnościowe pliki cookie oraz pliki cookie związane z marketingiem i stronami trzecimi, wymaga zgody osoby odwiedzającej stronę internetową zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO.

c. Kategorie danych

 • adres IP
 • używana przeglądarka
 • zastosowany system operacyjny
 • połączenie internetowe
 • identyfikator sesji pliku cookie

 

e. Okresy przechowywania

Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, żeby zapisywanie plików cookie na jego urządzeniu końcowym było co do zasady niemożliwe lub był on każdorazowo pytany, czy zgadza się na zapisywanie plików cookie. Po aktywacji zapisywania plików cookie użytkownik może je w każdej chwili usunąć. Sposób działania jest opisany w zakładce pomoc danej przeglądarki internetowej.

Ogólna dezaktywacja plików cookie może prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych tej strony internetowej.

 

f. Wymóg prawny / umowny

Udostępnienie Twoich danych osobowych w plikach cookie jest dobrowolne w przypadku plików cookies innych niż niezbędne, wyłącznie na podstawie Twojej zgody (tzw. opt-in cookies). Za pomocą ustawień przeglądarki można również uniemożliwić stosowanie wstępnie zdefiniowanych, technicznie niezbędnych plików cookie (tzw. opt-out cookies). Jednak bez zgody na ich używanie nie gwarantujemy obsługi i funkcjonalności naszej strony internetowej. Poszczególne usługi i świadczenia mogą być wówczas niedostępne lub ograniczone.

 

g. Transfer do krajów trzecich

Przetwarzanie danych odbywa się w obrębie Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

h. Wycofanie zgody

W każdej chwili możesz w ustawieniach swojej przeglądarki cofnąć zgodę na używanie plików cookie ze skutkiem na przyszłość.

 

i. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania podczas gromadzenia plików cookie.

 

XVI Formularz kontaktowy

a. Rodzaj i cel przetwarzania danych

Wprowadzone przez Ciebie dane będą przechowywane w celu indywidualnej komunikacji z Tobą. W tym celu konieczne jest podanie poprawnego adresu e-mail oraz swojego imienia i nazwiska. Służy to przyporządkowaniu zapytania, a następnie udzieleniu na nie odpowiedzi. Podanie dalszych danych nie jest obligatoryjne.

 

b. Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego opiera się na uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Poprzez udostępnienie formularza kontaktowego chcielibyśmy umożliwić Ci kontakt z nami w prosty sposób. Podane przez Ciebie informacje będą przechowywane w celu opracowania zapytania i ewentualnych pytań uzupełniających. Jeśli skontaktujesz się z nami w celu złożenia zapytania ofertowego, dane wprowadzone do formularza kontaktowego będą przetwarzane w celu realizacji czynności przedumownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

c. Kategorie danych

 • nazwisko i imię / nazwa
 • e-mail
 • temat
 • wiadomość

 

d. Odbiorcy

Odbiorcami danych są pracownicy wewnętrzni oraz ewentualnie podmioty realizujące zlecenia.

 

e. Okresy przechowywania

Dane zostaną usunięte najpóźniej 6 miesięcy po rozpatrzeniu zapytania. Jeśli istnieje stosunek umowny, podlegamy ustawowym okresom przechowywania danych zgodnie z niemieckim Kodeksem handlowym i usuwamy Twoje dane po upływie tych okresów.

 

f. Wymóg prawny / umowny

Udostępnienie przez Ciebie swoich danych osobowych jest dobrowolne. Możemy jednak rozpatrzyć Twoje zapytanie tylko wtedy, gdy podasz nam swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz powód zapytania.

 

g. Transfer do krajów trzecich

Przetwarzanie danych odbywa się w obrębie Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

h. Wycofanie zgody

W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. Możesz w każdej chwili powiadomić nas o swoim odwołaniu, korzystając z opcji kontaktu podanej na początku niniejszej informacji o ochronie danych.

 

i. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania podczas gromadzenia plików cookie.

 

XVII Google Maps

 

a. Rodzaj i cel przetwarzania danych

Na tej stronie korzystamy z usług Google Maps. Google Maps są obsługiwane przez Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandia. Dzięki temu możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na stronie internetowej i umożliwiać wygodne korzystanie z funkcji mapy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w polityce prywatności Google. W centrum ochrony danych można również zmienić ustawienia dotyczące ochrony danych osobowych. Podczas wizyty na stronie internetowej Google otrzymuje informację, że użytkownik wszedł na daną podstronę naszej witryny. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, za pośrednictwem którego użytkownik jest zalogowany, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeśli jesteś zalogowany w Google, Twoje dane zostaną przypisane bezpośrednio do Twojego konta. Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane były przypisywane do Twojego profilu Google, musisz wylogować się z Google przed aktywacją przycisku. Google zapisuje Twoje dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub dostosowania swojej strony internetowej do Twoich potrzeb. Taka ocena jest przeprowadzana przede wszystkim (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu zapewnienia reklamy dostosowanej do potrzeb użytkownika oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Twojej aktywności na naszej stronie internetowej. Użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników. W celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z Google.

 

b. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną integracji z Google Maps i związanego z tym przekazywania danych do Google jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

c. Kategorie danych

Dane o użytkowaniu, dane o połączeniach, dane o lokalizacji

 

d. Odbiorcy

Odbiorcami danych są pracownicy wewnętrzni oraz Google jako podmiot przetwarzający.


e. Okresy przechowywania

Dane będą przetwarzane w tym zakresie tylko tak długo, jak długo będzie obowiązywała odpowiednia zgoda. Następnie zostaną one usunięte, o ile nie ma przeciwwskazań prawnych do ich przechowywania. Aby skontaktować się z nami w tej kwestii, prosimy o skorzystanie z danych kontaktowych podanych na początku informacji o ochronie danych.

 

f. Wymóg prawny / umowny

Udostępnienie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, oparte wyłącznie na Twojej zgodzie. Jeśli zablokujesz dostęp, może to spowodować ograniczenia funkcjonalne na stronie internetowej.

 

g. Transfer do krajów trzecich

Przetwarzanie danych odbywa się w obrębie Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

h. Wycofanie zgody

Jeśli nie chcesz, aby Google zbierało, przetwarzało lub wykorzystywało Twoje dane za pośrednictwem naszej strony internetowej, możesz wyłączyć JavaScript w ustawieniach swojej przeglądarki. W takim przypadku jednak nie będziesz mógł korzystać z naszej strony internetowej lub będziesz mógł korzystać z niej w ograniczonym zakresie. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. Możesz w każdej chwili powiadomić nas o swoim odwołaniu, korzystając z opcji kontaktu podanej na początku niniejszej informacji o ochronie danych.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Jako odpowiedzialne przedsiębiorstwo podczas przetwarzania danych nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.