Adatvédelmi szabályzat

I Adatvédelmi szabályzat

Örülünk, hogy meglátogatja weboldalunkat. Tiszteletben tartjuk az Ön magánszféráját. Az adatvédelem és az adatbiztonság weboldalunk használata során nagyon fontos számunkra. Ezzel az adatvédelmi irányelvvel szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy milyen mértékben gyűjtünk adatokat a weboldalunk használata során, és milyen célokra használjuk fel ezeket az adatokat. Szeretnénk tájékoztatni Önt az ezzel kapcsolatos jogairól is.

 

a. A feldolgozás formája és célja

Amikor Ön weboldalunkra belép, azaz ha nem regisztrál, vagy más módon nem továbbít információkat, mi automatikusan általános jellegű információkat gyűjtünk. Ezek az információk (szervernapló-fájlok) tartalmazzák például a böngészője típusát, a használt operációs rendszert, az Ön internetszolgáltatójának domain nevét, az Ön IP-címét és hasonlókat. Ezek kizárólag olyan információk, amely nem engednek következtetéseket levonni az Ön személyére vonatkozóan. Ezek általában a következő célokból kerülnek feldolgozásra:

 • A weboldalhoz való hibátlan kapcsolódás biztosítása,
 • A weboldalunk zökkenőmentes használatának biztosítása,
 • A rendszerbiztonság és rendszerstabilitás adatainak rögzítése,
 • további adminisztrációs célok.

Az Ön adatait nem használjuk fel arra, hogy következtetéseket vonjunk le az Ön személyére vonatkozóan. Az ilyen jellegű információkat szükség esetén statisztikailag kiértékeljük, hogy optimalizáljuk internetes jelenlétünket és a mögötte álló technikát.

 

b. A feldolgozás jogalapja

A feldolgozásra a GDPR törvény 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján kerül sor, a weboldalunk stabilitásának és funkcionalitásának javításához fűződő jogos érdekünk alapján.

 

c. Adatkategóriák

 • A böngésző típusa és verziója
 • A használt operációs rendszer
 • A hivatkozó URL címe
 • A hozzáférő számítógép tulajdonosának neve
 • A lekérés időpontja

 

d. Címzett

Az adatok címzettjei a belső munkatársak és adott esetben a megrendelés feldolgozói, akik a weboldalunk üzemeltetése és karbantartása során a megrendelés feldolgozójaként járnak el.

 

e. Tárolások maximális ideje

Az adatokat töröljük, amint az adatgyűjtés céljára már nincs szükség. Ez általában a weboldal biztosításához használt adatokra vonatkozik, amikor az adott munkamenet véget ér.

 

f. Törvényileg / szerződésileg szükséges

A fent említett személyes adatok megadása sem jogilag, sem szerződésileg nem kötelező. Az IP-cím nélkül azonban a weboldalunk szolgáltatása és működése nem garantált. Ezenkívül előfordulhat, hogy egyes szolgáltatások nem, vagy csak korlátozottan állnak rendelkezésre.

 

g. Harmadik országba történő utalás

A feldolgozás az Európai Unión (EU) vagy az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülre nem történik meg.

 

II Felelős megbízott

RBO Rechnungswesen Beratungs- und Outsourcing GmbH
Anne Kopunovic (tulajdonos és ügyvezető)
Unter den Eichen 5
65195 Wiesbaden
Deutschland
Telefon: +49 (0) 611 – 505059 – 0
E-Mail: info@rbo-online.eu

 

III Külsős adatvédelmi megbízott

Kanzlei Krüger
Edith Krüger, ügyvéd
Bahnhofstraße 44-46
65185 Wiesbaden
Deutschland
Telefon: 01635566200
E-Mail: ek@datenschutz-krueger.de

 

IV Adatbiztonság

Minden olyan személy személyes adata, aki szerződéses, szerződéskötést megelőző, vagy egyéb más kapcsolatban áll cégünkkel, különleges védelmet élvez. Célunk, hogy az adatvédelmünk szintjét magas színvonalon tartsuk. Ezért kiállunk adatvédelmi és adatbiztonsági koncepciónk folyamatos fejlesztése mellett. Elkötelezettek vagyunk az Ön magánéletének védelme és személyes adatainak bizalmas kezelése mellett. A nálunk tárolt adatok manipulálásának, elvesztésének vagy visszaélésének megakadályozása érdekében széleskörű technikai és szervezésbiztonsági óvintézkedéseket teszünk, amelyeket rendszeresen ellenőrzünk és a technológiai fejlődéshez igazítunk. Ezek közé tartozik többek között az elismert titkosítási eljárások (SSL vagy TLS) használata. Szeretnénk azonban felhívni a figyelmet arra, hogy az internet struktúrájából adódóan lehetséges, hogy az adatvédelmi szabályokat és a fent említett biztonsági intézkedéseket más, nem a mi felelősségi körünkbe tartozó személyek vagy intézmények nem mindig tartják be. Különösen a titkosítatlan formában – például E-mailben – közölt adatokat olvashatják harmadik felek. Erre nincs technikai befolyásunk. A felhasználó felelőssége, hogy az általa megadott adatokat titkosítással vagy más módon védje a visszaélések ellen.

 

V Az érintettek jogai

Ha a személyes adatokat Ön, mint felhasználó kezeli, akkor Ön a GDPR értelmében érintettnek minősül. Az érintetteket az adatkezelővel szemben a következő jogok illetik meg:

 • Információhozzáférési jog (GDPR 15. cikk)
 • A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez való jog (GDPR 16., 17. cikk)
 • Az adathasználat korlátozáshoz való jog (GDPR 18. cikk)
 • A személyes adatok helyesbítésével, törlésével, vagy az adatkezelés korlátozásával kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog (GDPR 19.cikk)
 • Az adatok átruházáshoz való jog (GDPR 20.cikk)
 • Tiltakozási jog (GDPR 21.cikk)
 • A korábban megadott hozzájáruló nyilatkozatok visszavonásának joga. A visszavonásig végzett adatfeldolgozás jogszerűségét az addig érvényes hozzájárulás nem érinti. (GDPR 7.cikk 3.bekezdés)
 • A felügyelő szerveknél benyújtott panasztételi jog (GDPR 77.cikk)

 

VI Az informálódás joga

Minden érintettnek joga van hozzáférni az őt érintő személyes adatokhoz. Ez a jog problémamentesen és bizonyos időközönként gyakorolható, hogy az érintettek mindig tisztában lehessenek személyes adataik felhasználásával és annak jogi alapját mindig ellenőrizni tudják (GDPR 63. bevezető). A hozzáférési jog különös tekintettel a következő információkat foglalja magában:

 • A feldolgozás oka
 • Az adat kategóriája
 • A címzettek / a címzettek kategóriái, különösen a nemzetközi szervezetek vagy harmadik országok címzettjei; továbbá, ha harmadik országról van szó, az érintettnek joga van tájékoztatást kapni az adattovábbítással kapcsolatos megfelelő garanciákról.
 • Ha lehetséges, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, az időtartam meghatározásának kritériumai.
 • Az adatok eredetére vonatkozó bármely rendelkezésre álló információ, kivéve ha a személyes adatokat az érintettektől gyűjtötték be.
 • Minden rendelkezésre álló információ az automatizált döntéshozatalról, beleértve a profilalkotást is, a GDPR 22. cikkének (1) és (4) bekezdése alapján.
 • A jog jelenléte a:
  • helyesbítésben vagy
  • az érintett személyes adatainak törlésében
  • a felelős adatkezelő korlátozása a feldolgozásban vagy
  • a tiltakozás joga a feldolgozás ellen
  • a felügyeleti szervnél való tiltakozáshoz való jog

Ha egy érintett személy adatokat szeretne megtudni és élni kíván az informálódás jogával, bármikor fordulhat az adatvédelmi leírásunk elején feltüntetett kapcsolattartó személyekhez.

 

VII A helyesbítéshez való jog

Minden érintett személynek joga van kérni az ő saját adatainak azonnali helyesbítését. Továbbá az érintettnek ahhoz is joga van, hogy – az adatkezelés céljait figyelembe véve – kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, többek között kiegészítő nyilatkozat útján. Ha ez érintett személy az adatszolgáltatási jog ezen formáját szeretné igénybe venni, bármikor fordulhat az adatkezelési nyilatkozat elején feltüntetett kapcsolattartó személyekhez.

 

VIII A törléshez való jog

Minden érintettnek joga van a törléshez és az elfeledtetéshez, és kérheti, hogy haladéktalanul töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat, feltéve, hogy az alábbi okok valamelyike fennáll, és amennyiben a feldolgozás nem okvetlenül szükséges:

 • A személyes adatokat olyan célból gyűjtötték vagy olyan módon dolgozták fel, amelyre már nincsen szükség.
 • Az érintett személy visszavonja a hozzájárulását a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján, így az adat kezelése jogalapot vesztett.
 • Az érintett személy tiltakozik az adatkezelés ellen a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján, és nincs elsőbbséget élvező jogos ok az adatkezelésre, vagy az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen a GDPR 21. cikkének (2) bekezdése alapján.
 • A személyes adatok jogellenes módon lettek kezelve.
 • A személyes adatok törlése az uniós vagy tagállami jogszabálynak eleget téve kötelező érvényűen teljesítésre kerül.
 • A személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikkének (1) bekezdése szerinti információs társadalommal kapcsolatos szolgáltatások okán került sor.

Amennyiben a fent említett okok bármelyike fennáll, és az érintett adatainak azonnali törlését kéri, kapcsolatba léphet velünk bármikor az adatvédelmi leírás elején jelzett elérhetőségeken keresztül. Az adatkezelő ekkor haladéktalanul intézkedik az adatok törlésének teljesítéséről.

 

IX A korlátozás joga

Minden érintettnek joga van az adat kezelőjétől elvárni, hogy adatait csak korlátozott mértékben használja fel, ha a következők fennállnak:

 • A személyes adatok pontosságát az érintett olyan időtartamig vitatja, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára, hogy ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
 • Az adatkezelés jogellenes, az érintett tiltakozik a személyes adatok törlése ellen, és ehelyett kéri a személyes adatok felhasználásának korlátozását.
 • Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljaira, de az érintettnek szüksége van rájuk jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 • Az érintett a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozott az adatkezelés ellen, és még nem egyértelmű, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Amennyiben a fent említett kitételek teljesültek, és az érintett az adatkezelő által kezelt adatok korlátozását kéri, ezt bármikor megteheti az adatvédelmi leírásunk elején megadott elérhetőségeken. Az adatkezelő ezután haladéktalanul intézkedik az adatok korlátozásának végrehajtásáról.

 

X Az adatok továbbadásának joga

Minden érintettnek joga van ahhoz, hogy a saját személyes adatait az adatkezelőtől géppel írt, átlátható formában kézbe kaphassa. Az érintettnek joga van továbbá, hogy ezeket az adatokat a korábbi adatkezelő hátráltatása nélkül egy másik adatkezelőnek továbbadhassa, feltéve, hogy az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson vagy a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált eljárások segítségével történik, kivéve, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához, vagy az adatkezelőre átruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása során szükséges. Ezen felül joga van az érintettnek a GDPR 20. cikkének (1) bekezdése szerinti adattovábbadási jogának gyakorlása során arra, hogy kérje a személyes adatoknak az egyik adatkezelőtől egy másik adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását, amennyiben ez technikailag megvalósítható, és feltéve, hogy ez nem érinti hátrányosan más személyek jogait és szabadságát. Ezen adattovábbítási jogának gyakorlása közben az érintett bármikor fordulhat hozzánk az adatvédelmi lista elején megadott elérhetőségeken.

 

XI Tiltakozáshoz való jog

Minden érintettnek joga van, egy különleges okból kifolyólag, bármikor tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen, a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének e) vagy f) pontja alapján. Ez érvényes az ezen rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is. Tiltakozás esetén az adatkezelő nem kezeli tovább a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelésre olyan kényszerítő erejű jogos okok állnak fenn, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha az adatkezelő személyes adatokat kezel, és ezeket az adatokat közvetlen reklámcélokra használja fel, ez érintett bármikor tiltakozhat ez ellen. Ez a profilalkotásra is vonatkozik, amennyiben az közvetlen kapcsolatban van a reklámmal. Ha az érintett az adatkezelőnél tiltakozik adatainak ilyen célú felhasználása ellen, ez esetben az adatkezelő megszünteti ezt a felhasználást.

Ezen kívül az érintettnek joga van arra, hogy a saját különleges helyzetéből adódó okokból a személyes adatainak kezelése ellen tiltakozzon, ha az tudományos vagy történelmi kutatási célból vagy a GDPR 89. cikkének (1) bekezdése szerinti statisztikai célból történik, kivéve, ha közérdekű okot szolgál. A tiltakozáshoz való jog gyakorlása érdekében, az érintett bármikor fordulhat hozzánk az adatvédelmi leírás elején rögzített elérhetőségeken.

 

 XII A felügyelő hatóságnál történő panasztételhez való jog

Egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, különösen a lakóhelye, a munkahelye vagy az állítólagos jogsértés helyszíne szerinti tagállamban, ha az érintett úgy véli, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR-t. A felügyelő hatóság, ahol a panasztétel megtörtént, informálja a panasztevőt az aktuális helyzetről, kivizsgálásról és eredményekről, beleértve a jogi orvoslat lehetősét is, amelyre a GDPR 78. cikke ad lehetőséget.

A mi illetékes felügyelő hatóságunk:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Gustav-Stresemann-Ring 1
65189 Wiesbaden

Telefon: 0611-1408 0
Telefax: 0611-1408 611

E-Mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

 

XIII A szabályzat módosításához való jog

Mivel a törvényi változások, vagy a belső vállalati folyamatainkban bekövetkező változások szükségessé tehetik a jelen adatvédelmi szabályzat módosítását, kérjük, hogy rendszeresen olvassa át a jelen adatvédelmi szabályzatot. Ezért fenntartjuk azt a jogot, hogy ezt a szabályzatot az adatvédelmi törvényeknek megfelelően bármikor módosíthassuk.

 

XIV A megrendelés feldolgozója

Ha adatkezelésünk során adatokat továbbítunk más személyeknek és cégeknek (a megbízás feldolgozóinak, közös felelősöknek vagy egy harmadik személynek), továbbítjuk azokat, vagy más módon hozzáférést biztosítunk számukra az adatokhoz, ez csak törvényes engedély alapján történhet (pl. ha az adatok továbbítása harmadik személynek, például fizetési szolgáltatónak, a szerződés teljesítéséhez szükséges), a felhasználók hozzájárultak, jogi kötelezettség írja elő, vagy jogos érdekeink alapján történik (pl. ügynökök, webtárhelyek stb. igénybevétele esetén).

Ha a vállalatcsoportunkhoz tartozó más vállalatoknak adunk ki vagy továbbítunk adatokat, vagy más módon hozzáférést biztosítunk számukra, ez különösen adminisztratív célokból, jogos érdekből történik, és ezen túlmenően a jogi követelményeknek megfelelő alapon megy végbe.

A következő szervezetek, vállalatok, ill. személyek jogosultak a honlapunk adatainak használatára és feldolgozására:

A megrendelés feldolgozása az EU-n és az EGT-n belül:

ALL-INKL.COM – Neue Medien Münnich
Tulajdonos: René Münnich
Hauptstraße 68 | D-02742 Friedersdorf

Telefon: +49 35872 353-10
Telefax: +49 35872 353-30
E-Mailinfo@all-inkl.comhttps://all-inkl.com/

 

XV A „sütik“használata

a. A használat módja és célja

Mint számtalan más weboldal, mi is használunk úgynevezett „sütiket“.

A sütik egyszerű szöveges adatok, amelyek a weboldalunk ajánlataihoz és annak használatához gyűjtenek adatokat. Ezeket a kisméretű file-okat az Ön böngésző rendszere hozza létre automatikusan, majd elmenti azt az Ön végfelhasználói gépére. Ez nem azt jelenti, hogy mi az Ön személyazonosságával kapcsolatosan bármiről tudomást szerzünk. A sütik használata ahhoz kell, hogy kínálatunkat az Ön igényeire tudjuk szabni.

Ezért megkülönböztetünk technikailag szükséges, és nem feltétlen szükséges sütiket.

 

Technikailag szükséges sütik (“First Party Cookies”)

Ezek a sütik a weboldal működtetéséhez elengedhetetlenül szükségesek, hogy az oldalon el tudjunk tájékozódni és azt megfelelően használni tudjuk. Ezek a sütik az Ön számítógépén nem tárolódnak hosszú ideig, és amint a böngészője bezárásra kerül, ezek az adatok törlődnek. Itt az úgynevezett Session sütikről beszélünk.

Mi a következő szükséges sütiket használjuk:

Süti, tárolási idő, oka

_gat_gtag_UA_120643939_1         tárolási idő: 1 perc     Oka: elemzés / statisztika

Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra a látogatók és a forgalmi-források megszámlálását, így mérhetjük és javíthatjuk weboldalunk teljesítményét. Segítségükkel meghatározhatjuk, hogy mely oldalakat látogatják a legtöbben és a legkevesebben, és hogyan mozognak a látogatók a weboldalunkon.

A nem alapvető fontosságú sütik viszont többnyire funkcionális sütik, teljesítmény, más néven Performance sütik, valamint marketing és harmadik féltől származó sütik, amelyek lehetővé teszik például a látogatók számának és a forgalmi forrásoknak a rögzítését és számolását a weboldal teljesítményének mérése és javítása érdekében. Arra is használják őket, hogy kiderítsék, hogy bizonyos oldalakon vannak-e problémák vagy hibák, melyek a legnépszerűbb oldalak, és hogyan navigálnak a látogatók a weboldalon.

 

 • Funkcionális sütik
  A funkcionális sütiket a megadott információk, például a felhasználónév vagy a nyelvválasztás tárolására használják annak érdekében, hogy a weboldal látogatóinak ezen információk alapján jobb és személyre szabott funkciókat kínálhassanak.
 • Performance sütik
  Performance-sütik ahhoz kellenek, hogy a weboldalon történt látogatásokat és az egyes aktivitást követni tudják. Ezek aztán statisztikailag felhasználásra kerülnek, majd kiértékelik őket.
 • Marketing- és harmadik féltől származó sütik
  Marketing- és harmadik féltől származó sütik többek között külső reklámcégektől származnak, és arra szolgálnak, hogy információkat gyűjtsenek a felhasználó által látogatott weboldalakról, például a felhasználónak szóló célzott reklámok létrehozásához.

A következő nem alapvető fontosságú sütiket használjuk mi:

_gid    tárolási idő: 24 óra       oka: elemzés / statisztika

_ga     tárolási idő: 26 hónap     oka: elemzés / statisztika

 

b. A feldolgozás jogalapja

A technikailag szükséges sütik (“első féltől származó sütik”) használata a weboldal látogatójának hozzájárulása nélkül lehetséges, és a weboldalunk és szolgáltatásaink gazdasági működéséhez és optimalizálásához fűződő jogos érdeken alapul a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének 1. mondatának f) pontja értelmében.

A nem alapvető fontosságú sütik, például funkcionális sütik, teljesítmény sütik, marketing és harmadik féltől származó sütik használata a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának a) alpontja értelmében a weboldal látogatójának beleegyezéséhez kötött.

 

c. Adatkategóriák

  • IP-cím
  • Használt böngésző
  • Használt operációs rendszer
  • Internetkapcsolat
  • A süti munkamenet-azonosítója

 

e. A tárolás időszaka

A felhasználó úgy is beállíthatja böngészőjét, hogy a sütik tárolása a számítógépén általában ne mehessen végbe, vagy minden alkalommal megkérdezzék tőle, hogy hozzájárul-e a sütik beállításához. A sütik beállítása után a felhasználó bármikor törölheti azokat. Ennek működését az adott web böngésző súgófunkciója ismerteti.

A sütik általános kikapcsolása a weboldal működésének korlátozásához vezethet.

 

f. Jogi / szerződésbeli követelmény

Az Ön személyes adatainak rendelkezésre bocsájtása a nem alapvető fontosságú sütik esetében önkéntes, az engedélyéhez kötött (un. Opt-In-sütik). Az előre beállított, technikailag szükséges sütik (un. Opt-Out sütik) esetében is lehetősége van Önnek a böngészője beállításainál letiltani ezt. Hozzájárulás nélkül azonban a weboldalunk szolgáltatása és működése nem garantált. Ezenkívül előfordulhat, hogy egyes szolgáltatások nem, vagy csak korlátozottan állnak rendelkezésre.

 

g. Utalás harmadik országba

Az adatkezelés az Európai Unión (EU) vagy az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül, nem történik meg.

 

h. A hozzájárulás visszavonása

A böngésző beállításaiban bármikor visszavonhatja az összes sütihez való hozzájárulását a jövőre nézve.

 

i. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Felelős vállalatként nem alkalmazunk automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást a sütik gyűjtése során.

 

XVI Kapcsolatfelvételi adatlap

a. A feldolgozás formája és célja

Az Ön által közölt adatok az Önnel való kommunikáció eredményességéért kerülnek elmentésre. Ehhez az Ön e-mail címe és neve szükséges. Ezt a kérelem, és az azt követő válasz hozzárendelésére használják. További adatok megadása önkéntes.

 

b. Az adatfeldolgozás jogalapja
A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok feldolgozása jogos érdeken alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). A kapcsolatfelvételi űrlap rendelkezésre bocsájtásával szeretnénk lehetővé tenni, hogy könnyen kapcsolatba léphessen velünk. Az Ön által megadott adatokat a kérés feldolgozása és az esetleges utólagos kérdések céljából tároljuk. Ha Ön ajánlatkérés céljából lép velünk kapcsolatba, a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatokat a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtása érdekében dolgozzuk fel (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

 

c. Adatkategóriák

 • Név
 • e-mail
 • Téma
 • Az Ön üzenete

 

d. Címzett

Az adatok címzettjei saját munkatársunk, adott esetben a megbízás feldolgozói lesznek.

 

e. A tárolás időtartama.

Az adatok a megbízás feldolgozása után hat hónappal törlésre kerülnek. Abban az esetben, ha ez egy szerződéskötést is eredményez, onnantól a szerződések törvényben foglalt (kereskedelmi törvény) megőrzésének szabályai lesznek majd érvényesek a tárolásra, amint ez lejár, az adatok törlésre kerülnek.

 

f. Jogi / szerződésbeli kikötések

Az Ön személyes adatainak megadása önkéntes. Az Ön kérelmét viszont csak abban az esetben tudjuk feldolgozni, ha megadja nevét, e-mail címét, és a kérelem okát.

 

g. Átutalás harmadik országba

A feldolgozásra az Európai Unión (EU) vagy az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül nem kerül sor.

 

h. A hozzájárulás visszavonása

A személyes adatainak tárolására vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jövőre nézve. Ezen visszavonást az adatvédelmi leírásunk elején közölt elérhetőségeinken bármikor jelezheti nekünk.

 

i. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Felelős vállalatként nem alkalmazunk automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást az adat-feldolgozás során.

 

 

XVII Google Térképek

a. A feldolgozás jellege és célja

Ezen a weboldalon a Google Térképek ajánlatait használjuk. A Google Térképeket a Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország üzemelteti. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy interaktív térképeket jelenítsünk meg közvetlenül a weboldalon, és Ön kényelmesen használhassa a térkép funkciót. A Google által végzett adatfeldolgozásról további információkat a Google adatvédelmi szabályzatában talál. Ott az adatvédelmi központban módosíthatja személyes adatvédelmi beállításait is. A weboldal meglátogatásával a Google információt kap arról, hogy Ön a weboldalunk megfelelő aloldalát hívta elő. Ez attól függetlenül történik, hogy a Google biztosít-e olyan felhasználói fiókot, amelyen keresztül Ön bejelentkezett, vagy nincs felhasználói fiókja. Ha be van jelentkezve a Google rendszerébe, az adatok közvetlenül az Ön fiókjához lesznek hozzárendelve. Ha nem szeretné, hogy adatai a Google- profiljához legyenek hozzárendelve, akkor a gomb aktiválása előtt ki kell jelentkeznie a Google-ból. A Google az Ön adatait használati profilok formájában tárolja, és azokat reklámozás, piackutatás és/vagy weboldalának igény szerinti kialakítása céljából használja fel. Ilyen értékelésre különösen azért kerül sor (még a be nem jelentkezett felhasználók esetében is), hogy igény szerinti hirdetéseket nyújtsunk, és hogy a közösségi hálózat más felhasználóit tájékoztassuk az Ön weboldalunkon végzett tevékenységeiről. Önnek joga van tiltakozni ezen felhasználói profilok létrehozása ellen; e jogának gyakorlása érdekében kapcsolatba kell lépnie a Google-lal.

 

b. A feldolgozás jogalapja

A Google Térképek adatok Google-nak történő továbbításnak jogalapja, az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

 

c. Adatkategóriák

Használati adatok, kapcsolati adatok, helymeghatározási adatok.

 

d. Címzettek

Az adatok címzettjei a munkatársaink és a Google, mint adatfeldolgozó.

 

e. Tárolási időszak

Az adatok feldolgozása ebben az összefüggésben csak addig történik, amíg a megfelelő hozzájárulás rendelkezésre áll. Ezt követően törlésre kerülnek, feltéve, hogy nincs ezzel ellentétes jogi megőrzési kötelezettség. Ha ezzel kapcsolatban kapcsolatba kíván lépni velünk, kérjük, használja a jelen adatvédelmi szabályzat elején megadott elérhetőségeinket.

 

f. Jogi / szerződéses követelmény

Az Ön személyes adatainak megadása önkéntes, kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul. Ha megakadályozza a hozzáférést, az a weboldal működésének korlátozását eredményezheti.

 

g. Harmadik országba történő átutalás

A feldolgozásra az Európai Unión (EU) vagy az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül, nem kerül sor.

 

h. A hozzájárulás visszavonása

Ha nem szeretné, hogy a Google a weboldalunkon keresztül adatokat gyűjtsön, dolgozzon fel vagy használjon fel Önről, akkor a böngésző beállításaiban kikapcsolhatja a JavaScriptet. Ebben az esetben azonban nem, vagy csak korlátozottan tudja használni weboldalunkat. A személyes adatai tárolásához adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jövőre nézve. A visszavonásról bármikor értesíthet minket a jelen adatvédelmi tájékoztató elején megadott elérhetőségeinken.

 

i. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Felelős vállalatként nem alkalmazunk automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást az adatfeldolgozás során.